sahypa

önüm

Göçme kolorimetr

Gysga düşündiriş:

Ulanyjy gollanmasyKEYTEC DIGITAL TINTING ulgamy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

BIRINJI BÖLÜM - Enjamy birikdiriň

Aşakdaky ädimleri ýerine ýetiriň:

Stepdim 1. WeChat (programma) göçürip alyň.
Stepdim 2. BarAçyş - kiçi programmalar.Esasy sözleri giriziň数码 配色- (göçürmek üçin elýeterli) programmamyzy gözlemek we açmak üçin.
Stepdim 3. BarŞahsy - Dil - Iňlis.
Stepdim 4. basyňGiriňhasaba almak (doly funksiýalara girmek).
Stepdim 5. colorokarky düwmä basyp, reňkleýjini açyň.
Stepdim 6. Bluetooth açyň we gidiňŞahsy - Birikdirenjamy birikdirmek üçin.

* Ulanylmazdan ozal enjamyň gowy kalibrlenendigine göz ýetiriň: gidiňŞahsy - Sazlamalar - Kalibration.
Ak kalibrleme üçin gapagy ýapyň we basyňKalibrläň

Gara kalibrleme üçin gapagy aýyryň, datçigi howa bilen deňleşdiriň we basyňKalibrläň

Reňkleme ulgamy üçin “Keytec” göçme reňkleýji
Reňkleme ulgamy üçin “Keytec” göçme reňkleýji
Reňkleme ulgamy üçin “Keytec” göçme reňkleýji

IKINJI BÖLÜM - Reňk tapawudynyň ölçegi

Aşakdaky ädimleri ýerine ýetiriň:
1-nji ädim.BasyňÖlçe(aşaky setirde).
Stepdim2. Gapagy aýryň, datçigi adaty nusga bilen deňleşdiriň we basyňMaksady ölçäň.
Stepdim3. Sensory synag nusgasy bilen deňleşdiriň we basyňÖlçeg nusgasy.
Soňra ulgam ýygnan maglumatlary seljermek arkaly reňk tapawudyny görkezer.

Reňkleme ulgamy üçin “Keytec” göçme reňkleýji
Reňkleme ulgamy üçin “Keytec” göçme kolormetri

ÜÇÜNJI BÖLÜM - SIMILAR reňkini tapyň

Aşakdaky ädimleri ýerine ýetiriň:
1-nji ädim.BasyňReňk tapyň (aşaky setirde).
Stepdim2. GitKitaphana saýlaň maksatly reňk kartalaryny saýlamak üçin.
Stepdim3. Sensory nusganyň üstünde goýuň we basyňÖlçe.
Soňra ulgam deňeşdirmek üçin şuňa meňzeş reňkleri görkezer.* LAB / RGB maglumatlaryna (ýa-da berlen nusga suratyna) esaslanyp, ulgam maglumatlar bazasyndan hem şuňa meňzeş reňkleri tapyp bilýär: gitReňk tap - RGB tap, RGB belgisini giriziň we basyňOK.

 

DÖRDÜNJI BÖLÜM - Reňk formasyny tapyň

Justaňy tapan meňzeş reňkiňize basyň.Soň basyňFormula alyň salgylanma formulasyny almak üçin.
* Reňk belgisi belli bolsa, formulasyny aşakdaky ädimler arkaly alyp bilersiňiz:
1-nji ädim.GitKitaphana saýlaň maksatly reňk kartalaryny saýlamak üçin.
Stepdim2.Reňk belgisini girizmek üçin ulaltýan aýna nyşanyna basyň.

Stepdim3. Reňkini saýlaň we basyňFormula alyň.

Reňkleme ulgamy üçin “Keytec” göçme kolormetri
Reňkleme ulgamy üçin “Keytec” göçme kolormetri

Bäşinji bölüm - Reňk abatlaýyş

Aboveokardaky usuldan başga-da, formulany almak üçin reňk bejermek funksiýamyzy hem ulanyp bilersiňiz.Şuňa meňzeş reňk tapanyňyzdan soň basyňFormula alyň - dogry reňk.Iki wariant,Kart esasynda weNusga esaslanýar, elýeterli.(Gerekli birini saýlaň.) Soňra ulgam täze formula döreder.
Bu formula esaslanyp subutnama ediň.Subutnama nusgadan tapawutly bolsa, datçigi onuň bilen deňleşdirip we basyp bilersiňizÖlçeg - Dogry formula.Şeýlelik bilen ulgam bulut hasaplamasy arkaly has takyk formula döreder.Takyklygyny ýokarlandyrmak üçin amaly gaýtalap bilersiňiz

Reňk belgiňiz bar öýdýän, reňk kartasyny saýlap bilersiňiz, gözlemek üçin reňk belgisini girizmek üçin ulaltýan aýna basyp, gidip bilersiňizFormula alyň - Reňk kartoçkasy.Soňra formula laýyklykda subutnama ediň.Subutnama bilen nyşanyň arasynda tapawut bar bolsa, gidiňÖlçeg - Dogry formula ýokardaky ädimler ýaly takyklygy ýokarlandyrmak.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler