പേജ്

കമ്പനി സംസ്കാരം

ദൗത്യം

ലോകത്തെ വർണ്ണിക്കുക

ദർശനം

ആദ്യ ചോയ്സ് ആകുക

മൂല്യം

മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, സമഗ്രത, ബഹുമാനം, ഉത്തരവാദിത്തം

ആത്മാവ്

പ്രായോഗികവും ആഗ്രഹവും കഠിനാധ്വാനവും ആയിരിക്കുക.
ഒന്നാമനാകൂ.

തത്വശാസ്ത്രം

ഉപഭോക്താവിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട്
സ്ട്രൈവർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത്
ഉരുക്ക് പോലെയുള്ള അച്ചടക്കം
കാറ്റ് പോലെയുള്ള പരിചരണം