പേജ്

വികസന ചരിത്രം

2000.

2000

കീടെക്കോളറുകൾസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു

2004.

2004

ഷാങ്ഹായിലും ഹാങ്‌ഷൂവിലും ഓഫീസുകൾ സ്ഥാപിക്കുക

2007.

2007

ജിനാനിലും ബീജിംഗിലും ഓഫീസുകൾ സ്ഥാപിക്കുക

2011.

2011

സിയാനിൽ ഒരു ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കുക
ഏജന്റ് നമ്പറുകൾ 30 വരെ

2012.

2012

ആയി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടുടോപ്പ് ടെൻ കോട്ടിംഗ് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ദാതാവ്, 5,000 ടൺ വരെ വാർഷിക ഉൽപ്പാദനം.

2013.

2013

50 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയാണ് നിർമാണംYingde Keytec Pigment Technology Co., Ltd.

2016.

2016

Guangdong Keytec ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ ടെക്നോളജി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു
● Yingde ഫാക്ടറി ഉൽപ്പാദനം ആരംഭിച്ചു

2017.

2017

ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിന് സംയുക്ത പരിശീലന പരിശീലന അടിത്തറയായികോളേജ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് മോളിക്യുലാർ സയൻസസ്, വുഹാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി

2018.

2018

● വുഹാനിൽ ഒരു ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കുക
●ഇതായി റേറ്റുചെയ്‌തുഹൈടെക് എന്റർപ്രൈസ്
● ആയി റേറ്റുചെയ്‌തുZhuangjingtexin എന്റർപ്രൈസ്- പ്രൊഫഷണലൈസേഷൻ, വിപുലീകരണം, സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ, നോവലൈസേഷൻ എന്നിവ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന സംരംഭങ്ങൾ

2019.

2019

നിർമ്മിക്കാൻ നിക്ഷേപിച്ചുAnhui Mingguang ഫാക്ടറി

2021.

2021

● Anhui Mingguang ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു
● ഒരു ഡിജിറ്റൽ സ്മാർട്ട് ഫാക്ടറി നിർമ്മിച്ചു
● പരിചയപ്പെടുത്തിപ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എംഇഎസ്

2023.

2023

ജലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വ്യാവസായിക പെയിന്റ് കളറന്റുകളുടെ ഗ്രൂപ്പ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി